Afspraak Voorwaarden

Om mijn klanten te kunnen behandelen op de wijze die ik prettig vind en om de planning en kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen, heb ik de volgende afspraak voorwaarden opgesteld.

Algemeen

Ethiek en hygiëne is van belang in de nagelsalon. Er wordt verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Aansprakelijkheid

De nagelsalon is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Afzeggen van afspraken

Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig aan u doorberekend.

Te laat komen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelbehandeling de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de styliste de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen..

Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Geheimhouding

De nagelstylist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstylist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Garantie

De nagelsalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstylist geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals 2x per dag olie smeren, niet heeft opgevolgd.
  • Als er sporen van bijten en/of pulken is aan de nagels.

Beschadiging & diefstal

De nagelsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsolon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden. De nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsolon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelaolon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelsolon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.